Statuten

mr. H.M.F. Neve
mr. P. de Vries
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
Postadres: Postbus 80
2350 AB Leiderdorp
Tel. 071 – 589 92 01
Fax 071 – 541 13 92
CM/999175.01

OPRICHTING STICHTING
Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te Leiderdorp:
de heer JULIO MARIO FLORES, geboren te Guayaquil, Ecuador op achtentwintig
januari negentienhonderdvijfenzestig, wonende 2571 BX ‘s-Gravenhage,
Loosduinsekade 207, houder van een Nederlands paspoort met nummer
NMF9FD4H2, afgegeven te ‘s-Gravenhage op vijfentwintig maart tweeduizend
zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner.
De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1
Naam en Zetel
1. De stichting heet: Stichting Fundación Refugio La Paloma.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.

Artikel 2
Doel
1. Het doel van de stichting is het zich inzetten voor een wettelijke en sociale
verandering in de manier waarop dieren worden gezien en behandeld,
bevorderen bewustzijn over veganisme, alternatieven voor euthanasie van
dieren, een betere recht positie voor de dieren, betere wetgeving, hogere
straffen voor dierenmishandeling, beter nalevingsniveau voor welzijnseisen voor
de dieren, dierenbescherming, redding, rehabilitatie, herintroductie, opvang,
bescherming, of adoptie van wilde, landbouw, proefdieren, en huisdieren.
2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor
bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de oprichting
van een veganistisch, tegen euthanasie van dieren, multi-species dierenasiel
voor permanent verblijft van mishandelde, verwaarloosde en/of zwerfdieren,
voorlichting geven over dierenrecht, veganisme, alternatief voor euthanasie van
dieren, voorlichting geven over zorg van invalide of terminale dieren, het naar
buiten brengen van het leed van het dier via reportages en campagnes, het
creëren van bewustzijn voor de rechten van het dier via vreedzame acties, de
rechtsgang, petities en sociale media, het doen of organiseren van
evenementen, activiteiten en-of bijeenkomsten, zowel nationaal als
internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat naar het oordeel
van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

Artikel 3
Vermogen
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
3. subsidies;
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
6. alle andere baten.

Artikel 4
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
CM/999175.01
2
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal bestuurders met een minimum van één bestuurder.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur
kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden
vervuld. Zolang de oprichter het enige bestuurslid is, kan de stichting worden
bestuurd door één bestuurslid die de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester in zich verenigt.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

Artikel 5
Bestuur: taak en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen , tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt , tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van
alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

Artikel 6
Bestuur: vergaderingen
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats
als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering
van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde
komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast
wordt per jaar nog één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of
videocommunicatie.
4. Ook wordt er een vergadering gehouden, wanneer één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet.
5. De oproeping tot een vergadering moet ten minste zeven dagen tevoren
gebeuren. De dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend. De oproeping kan door middel van een oproepingsbrief of langs
elektronische weg.
6. Een oproeping vermeldt, de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
behandelen onderwerpen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder.
8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt
3
de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als
voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens
bewaard door de secretaris.
9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 7
Bestuur: besluitvorming
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van
de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij
slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de
onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij
de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het nemen van een
besluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te nemen besluit gekend
zijn.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus
genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de
voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen
omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 8
Bestuur: defungeren
Een bestuurder defungeert:
1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
4
3. door zijn aftreden;
4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

Artikel 10
Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier
te stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze termijn eenmalig te
verlengen met een periode van vier maanden.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 11
Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in
artikel 12 lid 1 van toepassing.

Artikel 12
Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen
verlijden.
5
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 13
Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden aangenomen in
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit tot
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 14
Rechtskeuze
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15
Slotbepalingen
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan
blijken.
Slotverklaring
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat bij deze oprichting hij zelf als enig
bestuurder zal fungeren.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizendtwintig.
SLOT
De comparant verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud van
deze akte en daarmee in te stemmen.
WAARVAN AKTE is verleden te Leiderdorp op de datum in de aanvang van deze
akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
comparant en mij, notaris, ondertekend

Reacties zijn gesloten.